Privacybeleid

Algemeen

Als bestuur van accordeonvereniging KNA Epe zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te waarborgen, houdt KNA zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee: 

   • Dat wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
   • Dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
   • Dat wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
   • Dat wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
   • Dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
   • Dat wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en dat wij deze rechten respecteren.

  Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

  Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door het bestuur van KNA verwerkt ten behoeve van administratieve doeleinden; voor informatieverstrekking aan leden en voor het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst. Hiertoe kan KNA de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam; adres; woonplaats; telefoonnummer; e-mailadres; geboortedatum; ingangsdatum lidmaatschap. Uw persoonsgegevens worden door KNA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van uw lidmaatschap. Hierna is KNA verplicht uw gegevens te wissen.

  Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

  Persoonsgegevens van donateurs worden door KNA verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen; het afleveren van donateurskaarten en het innen van donateursgelden.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is het schriftelijk inschrijven als donateur of belangstellende bij de vereniging. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan KNA de volgende persoonsgegevens van haar donateurs vragen: naam, adres en woonplaats, e-mailadres.

  Deze persoonsgegevens worden door KNA opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangemeld is. Na beëindiging van het donateurschap worden de betreffende persoonsgegevens vernietigd.

  Verstrekking aan derden

  KNA zal de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is en tenzij u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  Uitzondering vormt het doorgeven van naam en datum lidmaatschap aan de NOVAM t.b.v. jubilea. Met de NOVAM is een verwerkersovereenkomst ondertekend. KNA verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  KNA verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  KNA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Beveiliging

  KNA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

   • Alle personen die  namens KNA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
   • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid, firewalls en virusscanners op al onze systemen;
   • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
   • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
   • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
   • Als er een beveiligingsincident ontdekt is waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of verloren gegaan, zal KNA spoedig (binnen 96 uur) de leden per e-mail op de hoogte brengen en inschatten of er een melding gedaan moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. KNA zal vervolgens alle instructies voortkomend uit het onderzoek van het incident zo snel en goed mogelijk uitvoeren.  

  Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

  Contactgegevens

  Accordeonvereniging KNA Epe
  knaepe@hotmail.com

   

  Opgesteld: 2018-06-04